Начало

  Това е актуалният сайт на Българската Психиатрична Асоциация (БПА).

  Инициатива на Българска Психиатрична Асоциация

  „Най-обективно, нестигматизиращо отразяване на новина, свързана с проблемите на психичното здраве у нас.“

  Във връзка със зачестилото и  не  докрай коректно и обективно  отразяване в медиите на дейността на психиатричните  услуги у нас, както и нарастващата стигма върху  психично болния  пациент,  Българската психиатрична  асоциация пое инициатива за отличаване на „Най-обективно, нестигматизиращо отразяване на новина, свързана с проблемите на психичното здраве у нас.“  

  Отличеният репортаж / отразен в печатните и/или телевизионните медии/  ще бъде избран от членовете на Управителния съвет на Българска психиатрична асоциация , като  неговите създатели ще получат парична и почетна награда от името на Асоциацията.

  Награден фонд – 500лв. Краен срок – 13.03.2016г.

  Доц. д-р Хр. Кожухаров
  Председател на УС на БПА

   

  Уважаеми колеги,

  Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Ви молим  да обърнете внимание на Приложение 12 и 13 към чл.12, ал.7 - от стр.130 до стр.138. и да дадете конструктивни предложения за промени, с оглед изработване на обща позиция.
  Moлим към предложенията да излагате и своите аргументи!

   
   
  Управителен съвет на БПА
  Председател доц. Х. Кожухаров

  С Т А Н О В И Щ Е

        Днес,09.11.2015г. , ЕК на БПА проведе заседание онлайн с мнозинство от 3 гласа,в състав: Д-р Веселин Палазов-Председател и членове Доц. Стефан Попов и Д-р Даниела Димитрова, и след като разгледа изпратения до Комисията журналистически материал,публикуван в електронното издание Блиц на 22.08.2015г.,със заглавие : „Шефът на Наркокомуната в Банкя Желяз Турлаков пред Шоу: 15-20 депутата „друсат“ кокаин“,

         КОНСТАТИРА:
  1.    ЕК предостави възможност на електронното издание да изрази становище,но не получи отговор.
  2.    ЕК не следва да се произнася по същество и да взема страна в спора,както и да оценява ефикасността от Метадоновото лечение,за което от години има мнения категорично ЗА и ПРОТИВ.
  3.    Медиите в България са свободни и изразяват различни мнения по обществено-значими теми и дават трибуна на различни лица.
  4.    Принципно ЕК определя като НЕЕТИЧНО поведение, свързано с отправяне на обидни квалификации спрямо лекари,още повече при непроверени от регулаторните органи факти.
  5.    В НЦН и МЗ има механизми за оказване на системен контрол и при нужда Одит на всички дейности, свързани с прилагането на Метадон.
  6.    Засегнатите лица следва да имат ПРАВО НА ОТГОВОР в електронно или печатно издание,а също на сайта на БПА.
  7.    Ако не са доволни, същите могат да защитят правата си по съдебен ред.
   

  Председател на ЕК на БПА
  Д-р В.Палазов

  Уважаеми колеги, 

  Каним ви на поредното събитие на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки. Ще участват известни български учени и проф. Д. Болдуин от Великобритания. Не е необходима такса за регистриране; уреден е симултанен превод от английски.
  Заповядайте, ще се радваме на участието ви.
  Официалната програма на събитието

  От името на УС – д-р Лъчезар Хранов,
  научен сектретар на НДНН

  Уважаеми колеги, 
   
  От името на Управителния съвет и от мое собствено име изказвам благодарности на всички Вас  за присъствието и активността на XXIII конференция на Българската психиатрична асоциация, която събра 350 участника, в периода от 02.10 до 04.10.15г., в гр. Пловдив.
   
  Доц. д-р Хр. Кожухаров
  Председател на УС на БПА

  Уважаеми колеги,

  Предоставяме Ви окончателна програма за XXIII Научна конференция на Българска Психиатрична асоциация.

  • Уважаеми колеги,

     Имаме удоволствието да Ви съобщим , че тазгодишната - XXIII конференция на Българската Психиатрична асоциация, на тема "Психиатрия, психосоматика и медицинска психология", ще се проведе в периода 2- 4.10.2015 в гр. Пловдив / хотел Новотел/.

  Всеки , желаещ да се регистрира за участие в тазгодишната конференция на Българската Психиатрична асоциация конференцията , е необходимо да попълни следната форма :

  За да е валидна регистрацията е необходимо попълнената регистрационна форма да се изпрати на events@travelmanagement.bg
  Лица за контакт: Виктория Тодорова, Димитър Тодоров и Евгени Минков
  Заповядайте!

     Организатори на събитието : Travel Manegement 02/ 958 58 39
  events@travelmanagement.bg
  Въпроси относно организацията : 0878178838- Д-р Галина Радкова /техн.секретар/

   

  Необходими условия за участие в
  XXIII  Научна конференция на БПА :

   
  РЕЗЮМЕТА 
   
  УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ
   
  Срок за изпращане: 31 август 2015. 
   
  Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи (като в това число влизат заглавието и имената на авторите), шрифт Times New Roman, големина 12 pt, междуредие 1,5 pt. 
   
  Да бъдат съставени на български и английски език.
  Да са структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материал и методи, (III.) Резултати, (IV.) Изводи. Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. 
  Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ. 
  Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
  Моля, подчертайте името на автора, който ще представи доклада. 
  За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби. 
   
   
  Моля, изпращайте резюметата в електронен вид на следния адрес: 
   
   
  ПУБЛИКАЦИИ
   
   Одобрените резюмета ще бъдат публикувани в специално издание, което ще получат всички регистрирани делегати в Конференцията. 
   
   
  ПОСТЕРНИ СЕСИИ 
   
  Постерът може да бъде с размери не повече от 90 см ширина и 180 см дължина. Материали за залепване ще получите на информационния деск на организаторите.
   
  От името на : Научния комитет и  
  Председателя на БПА доц. Хр. Кожухаров
   

  • Уважаеми колеги,

      Днес от името на Управителния съвет на БПА беше изказано следното становище, отново във връзка с промените в субсидирането на Университетските психиатрични клиники и Центрове за психично здраве : Становище

  • Уважаеми колеги,

  Във връзка с публикуваната на 16.03.2015 г. в страницата на Министерството на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения, която е в сила от 31.12.2014 УС на БПА изказа следното становище:

  До д-р Даниела Дариткова

  Председател на комисията по здравеопазване

  До Д-р Петър Москов

  Министър на здравеопазването

   

  СТАНОВИЩЕ

  на управителния съвет на Българска психиатрична асоциация

   

                     Вчера, 19.03.2015г. на свое спешно заседание УС на БПА разгледа становище на управителите на Центрове за психично здраве и началниците на психиатрични клиники относно методика за финансиране на стационарната психиатрична помощ в Република България и взе следните решения :

  1.        Подкрепя напълно изразеното становище на управителите на центрове за психично здраве и университетски клиники.

  2.        Предлага на Министъра на здравеопазването да сформира работна група, на която да се обсъдят спорните моменти и да се предложат коригирани варианти на методиката. В настоящата не е взето под внимание становището на националния консултант по психиатрия проф. Миланова,както и на съсловната организация – БПА.

  Смятаме, че в периода до публикуването й в Държавен вестник можем да предложим експерти по линия на БПА, с които да се обсъдят спорните моменти.

   

  Управителен съвет на БПА

  Председател доц. д-р Христо Кожухаров

  • Уважаеми колеги,

  Предоставяме Ви официалната позиция относно промените в Методиката за субсидиране на лечебните заведения на всички управители на Центровете за психично здраве и Началниците на Университетските психиатрични клиники в България

  • Уважаеми колеги,

  Имаме удоволствието да Ви запознаем за поредна година с инициативата на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки награда "НЛО" , учредена от д-р Никола Марков и д-р Лъчезар Хранов, за изявен млад изследовател в областта на невронауките и тяхното прилагане в практиката. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДАТА НЛО

  • Уважаеми колеги,

  Представяме на Вашето внимание готовите материали относно фармако-терапевтичните ръководства, които отново бяха разгледани и дискутирани от екип на Катедрата по Психиатрия в състав: Проф. Р.Шишков, доц. П.Маринов, доц. М. Арнаудова, доц. Хр.Кожухаров и д-р Р. Мандова, като се взеха предвид всички препоръки и насоки, изпратени от наши колеги на официалната електронна поща на асоциацията.

  Българската психиатрична асоциация ще изпрати всички материали на националния консултант проф. Вихра Миланова за отговор на писмото на Министерството по Здравеопазване, с цел да бъдат обсъдени от Националния Експертен съвет по психиатрия като част от цялостната политика в областта на психиатрията.

  Готовите материали - Зависимости, МанияДеменции, Депресия, Тревожни разстройства, Шизофрения.

  Доц. д-р Христо Кожухаров
  Председател на УС на БПА

  • Уважаеми колеги,

  Националният консултант по психиатрия професор Вихра Миланова ни предостави следните материали с цел обсъждане, одобряване и финализиране на текстовете за насоки в терапевтичното овладяване на следните разстройства : Депресия, Шизофрения, Мания, Тревожни разстройства и Зависимости .

  Доцент Мариана Арнаудова изготви и предостави насоки за терапевтично овладяване при Деменция.

  Молим за Вашите коментари и предложения по предоставените текстове в най-кратък срок.

  Доц. д-р Христо Кожухаров
  Председател на УС на БПА

  • Уважаеми колеги,

  Българска Психиатрична Асоциация съвместно с Анджелини Фарма България ЕООД обявява конкурс за изготвянето на постер на тема тревожно -депресивни разстройства, който да бъде представен на 28-th ECNP congress в Амстердам в периода от 29.08-01.09.2015
  Наградата на конкурса е пълно спонсорство за участие в конгреса.

  Срок за подаване на заявка за участие 30.04 2015г.
  Комисия от БПА ще определи носителя на наградата.

  Доц. д-р Христо Кожухаров
  Председател на УС на БПА

  • Уважаеми колеги,

  Българската психиатрична асоциация приканва всички, защитили докторска степен, за съдействие в изготвяне на списък с темите и авторите, с цел събиране на национална база данни към БПА. Ние вярваме , че това значително би улеснило научната комуникация.

  Доц. д-р Христо Кожухаров
  Председател на УС на БПА

   

  • Уважаеми колеги,

  Предоставяме на Вашето внимание предложение за новия
  ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

  Доц. д-р Петър Маринов, Д.М.
  Национален консултант по съдебна психиатрия
  Председател на комитета по устава и професионалните
  стандарти към БПА

  Доц. д-р Христо Кожухаров
  Председател на УС на БПА

   

   

  • Специалисти по съдебна психиатрия и психиатрия.

  Молим ви за вашите предложения по текста от Министерствата на правосъдието и здравеопазването.

  Основните коментари са в следните области:

  1. Медицински критерии за дееспособност в гражданския процес.

  2. Коментар по отношение на т. 7. по Закона за здравето. 

  Както и други коментари за важни теми по проблема.

   

  Очакваме бързи отговори и съдействие, за което благодарим предварително.

   

  Доц. Хр. Кожухаров

  Доц. П. Маринов

  Д-р А. Джорджанова

   

  • Уважаеми колеги,

            Представяме Ви „Коментари и предложения към доклада на ръководителя на работната група на Министерството на здравеопазването”, разгледан на 30. 01.2014г., както и „Проект за Национална програма за Психично здраве 2013-2020 година”. Приканвам всички да изразят своето мнение и/или да дадат предложения относно задачите на работната група към МЗ. Всички коментари, становища и предложения, изпратени на ел. поща или пощенската кутия на асоциацията ще бъдат качени на сайта на БПА в графа Актуално – Предложения.

  Председател на УС
  Доц. д-р Христо Кожухаров

   

  • СТАНОВИЩЕ НА ЕК КЪМ БПА ОТНОСНО СЛУЧАЯ В РАЗГРАД

  Уважаеми колеги,

            Членовете на ЕК са силно разтревожени относно медийния и обществен натиск след инцидента в Разград. Ние изразяваме категорично мнение,че до приключване на медицинския одит, назначен от министерството и при липса на реални сведения на този етап не следва да се правят каквито и да е констатации, които могат да са във вреда на нашите колеги-психиатри в Разград. Случаи на тежка агресия ,за съжаление, са част от нашата професия и предотвратяването им, често е въпрос на благоприятни обстоятелства. Разбира се, необходимо е да се изясни доколко инцидентът е свързан с наличие на евентуални пропуски в оценката на рисково поведение на шизофренен пациент, слабости в обслужването и начина на организиране на стационарното лечение в съответното звено. Но това са само хипотези. Ето защо ние ще следим активно процеса на одитиране и ще бъдем по-конкретни след повече яснота. До тогава нека оставим компетентите лица да свършат своята работа.

            ЕК на БПА ще даде своята точна,безпристрастна и обективна оценка,съобразно Устава на БПА,хартата за Правата на човека и Правилата за Добра клинична практика,по които работи.

  С Уважение:
  Д-р Веселин Палазов
  Председател на ЕК на БПА

  • Писмо от Доц. Христо Кожухаров- Председател на БПА:

       Искам да благодаря на всички колеги психиатри, психолози и невролози за присъствието и активното участие по време на конференцията на Българската Психиатрична асоциациация в гр. Поморие от 31.10.2014 до 02.11.2014. Мисля, че когато сме заедно и конструктивни - използваме нашите знания и умения единствено за професионалното си развитие, и в услуга на нашите пациенти. Надявам се на следващата конференция, догодина в Пловдив, броят на участниците да надхвърли тазгодишните 280 ! Желая на всички ви – здраве, добра мотивация за работа, лично щастие и много професионализъм!

  • ВАЖНО: КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ЗА СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНАТА  И СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПСИХОЗИТЕ

  ►►►Уважаеми колеги,Молим ви за вашите коментари и идеи, свързани със следното становище на  Доц. Д-р Петър Маринов- национален консултант по съдебна психиатрия

  • П О К А Н А за провеждане на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза -БПА 2014г.

  • ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
  СДРУЖЕНИЕ 'БПА'

  Писмо на Българското Дружество по Гастроентерология до БПА

  • Проект за Национална програма за Психично здраве 2013-2020 година

  • Писмо от МЗ относно дискусия за изменение и допълнение на Наредба № 40

   

   

  • Българската психиатрична асоциация (БПА) е основана през 1992 г. в отговор на потребността да бъде променен образът на психиатрията като средство за тотален контрол върху психичния живот на хората.

  Главните цели на БПА, както са заявени в нейния Устав са:

  1. Да постигне общото при запазване на различията в името на чистотата и престижа на психиатричната професия, за благото на членовете си и на всички граждани;

  2. Да съдейства за подобряване на психичното здраве на българските граждани и за усъвършенстване на психично-здравната помощ;

  3. Да съдейства за свободно и достойно упражняване на психиатричната професия.

  Наред с това БПА поощрява въвеждането и изисква прилагането на високи професионални стандарти в лечебната, обучителна, изследователска и другите професионални дейности. Тя се стреми към утвърждаване на принципите на международни организации като ООН и техните специализирани органи, на Световната медицинска асоциация и на Световната психиатрична асоциация относно човешките права, медицинската етика и стандартите на психиатричната професия.

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ

  Членовете на БПА към м. Декември  2013 г. са 246. 
  Върховен орган е общото събрание. То се провежда веднъж годишно от делегати, избрани на пропорционален принцип от всички категории членове на БПА. В него участват и представители на централните органи, които са с делегатски права.

  Общото събрание избира членовете на другите управителни тела: Надзорен съвет, Управителен съвет (Председател, Зам. председател, Бивш председател, Секретар и Ковчежник) и Комитет по етика.

  Понастоящем Управителният съвет е:

  Председател – доц. Д-р Христо Кожухаров

  Заместник-председател – д-р Емил Грашнов

  Секретар – Д-р Деян Хрусафов

  Ковчежник – Д-р Нели Николова

  Пети член – Д-р Иван Тянев

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЯВИ

  Годишните конференции са най-важното събитие в живота на БПА. Те се провеждат редовно, в сътрудничество с други организации, предхождани от регионални срещи и/или конференции. Научните им програми са съобразени с потребностите и интересите на психиатричната общност и практическото психиатрично обслужване. Отскоро се прилага програма за продължителна квалификация по психиатрия чрез кредити от обучителни курсове и работни сесии на тези конференции.

  В областта на обучението БПА си сътрудничи с Катедрите по психиатрия при Медицинския Университет и Висшите медицински институти. Експерти от БПА са едни от главните инициатори за осъвременяване на обучителни програми в студентското и следдипломното обучение по психиатрия и профилните й специалности, особено в Медицинския Университет в София.

  БПА рядко създава собствени научни дейности, но често служи като институционална основа за научни проекти в областта на психичното здраве.
  Утвърждаването на етичните принципи в професията е сред приоритетите на БПА от създаването й. Фундаментални ръководства с международни инструменти по медицинска и психиатрична етика бяха публикувани в България още през 1994г. Декларацията на Световната психиатрична асоциация от Мадрид (1996) постоянно се припомня на последната страница на всеки брой на Бюлетина на БПА като израз на постоянните й усилия да усъвършенства етичните стандарти в професията. Нови и осъвременени международни документи относно етичните проблеми в психиатрията редовно се превеждат и се разпространяват. Опазването на правата на пациентите е основна цел на психиатричната реформа в България, както е и една от главните теми в годишните конференции на БПА.

  За улеснение на практическата работа на лекарите, с въвеждането на здравното осигуряване и задълженията на психиатрите в тази дейност, БПА постави в страницата си в Интернет основни документи.