Начало

  Това е актуалният сайт на Българската Психиатрична Асоциация (БПА).

  Уважаеми колеги,

            Представяме Ви „Коментари и предложения към доклада на ръководителя на работната група на Министерството на здравеопазването”, разгледан на 30. 01.2014г., както и „Проект за Национална програма за Психично здраве 2013-2020 година”. Приканвам всички да изразят своето мнение и/или да дадат предложения относно задачите на работната група към МЗ. Всички коментари, становища и предложения, изпратени на ел. поща или пощенската кутия на асоциацията ще бъдат качени на сайта на БПА в графа Актуално – Предложения.

  Председател на УС
  Доц. д-р Христо Кожухаров

    

  • Коментари, бележки и предложения към доклада на ръководителя на работната група по заповед РД 09-205/26.11.2013 на Министъра на здравеопазването

  • Проект за Национална програма за Психично здраве 2013-2020 година

  • Шанс за пациентите със зависимост в България

  • Писмо от МЗ относно дискусия за изменение и допълнение на Наредба № 40

  • За наградата НЛО

  •  Условия за кандидатстване за наградата НЛО („Ники и Лъчо оценяват”)

  Д-р Лорис Сайян обявява награда от 1000 лв за най-оригинална самостоятелна авторска (не в съавторство) статия или постер, публикувана (или представен) през 2013 г. от български психиатър на възраст до 35 г. Научното жури за наградата НЛО ще направи избора на тази разработка след оценка на всички представени работи. Авторите могат да подават заявка или отделно за тази награда, или едновременно за тази награда и за наградата НЛО. Условията за участие (начин на подаване, документи, брой екземпляри и пр.), както и времевите параметри за представяне, оценяване и награждаване са същите, както за награда НЛО.

   

   

  • Българската психиатрична асоциация (БПА) е основана през 1992 г. в отговор на потребността да бъде променен образът на психиатрията като средство за тотален контрол върху психичния живот на хората.

  Главните цели на БПА, както са заявени в нейния Устав са:

  1. Да постигне общото при запазване на различията в името на чистотата и престижа на психиатричната професия, за благото на членовете си и на всички граждани;

  2. Да съдейства за подобряване на психичното здраве на българските граждани и за усъвършенстване на психично-здравната помощ;

  3. Да съдейства за свободно и достойно упражняване на психиатричната професия.

  Наред с това БПА поощрява въвеждането и изисква прилагането на високи професионални стандарти в лечебната, обучителна, изследователска и другите професионални дейности. Тя се стреми към утвърждаване на принципите на международни организации като ООН и техните специализирани органи, на Световната медицинска асоциация и на Световната психиатрична асоциация относно човешките права, медицинската етика и стандартите на психиатричната професия.

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ

  Членовете на БПА към м. Декември  2013 г. са 246. 
  Върховен орган е общото събрание. То се провежда веднъж годишно от делегати, избрани на пропорционален принцип от всички категории членове на БПА. В него участват и представители на централните органи, които са с делегатски права.

  Общото събрание избира членовете на другите управителни тела: Надзорен съвет, Управителен съвет (Председател, Зам. председател, Бивш председател, Секретар и Ковчежник) и Комитет по етика.

  Понастоящем Управителният съвет е:

  Председател – доц. Д-р Христо Кожухаров

  Заместник-председател – д-р Емил Грашнов

  Секретар – Д-р Деян Хрусафов

  Ковчежник – Д-р Нели Николова

  Пети член – Д-р Иван Тянев

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЯВИ

  Годишните конференции са най-важното събитие в живота на БПА. Те се провеждат редовно, в сътрудничество с други организации, предхождани от регионални срещи и/или конференции. Научните им програми са съобразени с потребностите и интересите на психиатричната общност и практическото психиатрично обслужване. Отскоро се прилага програма за продължителна квалификация по психиатрия чрез кредити от обучителни курсове и работни сесии на тези конференции.

  В областта на обучението БПА си сътрудничи с Катедрите по психиатрия при Медицинския Университет и Висшите медицински институти. Експерти от БПА са едни от главните инициатори за осъвременяване на обучителни програми в студентското и следдипломното обучение по психиатрия и профилните й специалности, особено в Медицинския Университет в София.

  БПА рядко създава собствени научни дейности, но често служи като институционална основа за научни проекти в областта на психичното здраве.
  Утвърждаването на етичните принципи в професията е сред приоритетите на БПА от създаването й. Фундаментални ръководства с международни инструменти по медицинска и психиатрична етика бяха публикувани в България още през 1994г. Декларацията на Световната психиатрична асоциация от Мадрид (1996) постоянно се припомня на последната страница на всеки брой на Бюлетина на БПА като израз на постоянните й усилия да усъвършенства етичните стандарти в професията. Нови и осъвременени международни документи относно етичните проблеми в психиатрията редовно се превеждат и се разпространяват. Опазването на правата на пациентите е основна цел на психиатричната реформа в България, както е и една от главните теми в годишните конференции на БПА.

  За улеснение на практическата работа на лекарите, с въвеждането на здравното осигуряване и задълженията на психиатрите в тази дейност, БПА постави в страницата си в Интернет основни документи.